Home | Biografie | Vaše obrazy | Produkty | Fotocentrum Šaľa - AKCIA | Ako nakúpiť | Odkazy | Kontakt

košík: 0,00 € (0,00 Sk) - položiek: 0

Obchodné podmienky

Nájdete tu platné obchodné podmienky platiace pri nákupe v našom internetovom obchode

 
I. Všeobecné ustanovenia
 
1. Obchodné podmienky definované v tomto dokumente sa vzťahujú obchodné vzťahy, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.galleryart.sk a špecifikujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
2. "Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom alebo faxom.
 
3. "Predávajúcim" sa rozumie spoločnosť Fotocentrum – Igor Boháč, ul. Dolná 524, 927 00 Šaľa, IČO: 11973919
 
4. "Elektronickou objednávkou" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie.
 
5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).
 
6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.
 
7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 
 
II. Dodacie podmienky
 
1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, sloločnosťi UPS, alebo inej kurieskej spoločnosťi.
 
2. Objednaný tovar zasielame do 30 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 
3. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 
4. Expedičné náklady - paušál 8,- € zahŕňajú ochrannú obálku, balné, poistenie tovaru a poštovné prostredníctvom Slovenskej pošty, spoločnosťi UPS, alebo inej kurieskej spoločnosťi.
 
5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.
 
6. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.
 
 
III. Platobné podmienky
 
1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
 
2. Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:
Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa.
Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet:
Banka: UniCredit Bank
Bankový účet: 6703 148 009 / 1111
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
 
3. Sme platcami DPH
 
4. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 
 
IV. Záruka a reklamácie
 
1. Na každý tovar poskytujeme záruku 2 roky.
 
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 
3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
 
4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 
5. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
Fotocentrum – Igor Boháč
ul. Dolná 524
927 00 Šaľa
Slovenská republika 
 
6. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky) a za dodanie správneho tovaru.
 
7. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).
 
8. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 
9. Postup pri reklamácii:
1.) Kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.
2.) Poškodený tovar je povinný zaslať až na výzvu predávajúceho.
3.) Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.
4.) Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
5.) Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.
 
 
V. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
 
1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy (poštou alebo e-mailom).
 
2. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 
3. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
 
 
VI. Ochrana osobných údajov
 
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.galleryart.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.galleryart.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.